Emmalice

12 tekstów – auto­rem jest Em­ma­lice.

Każdy w większej lub mniej­szej mie­rze przy­ciąga kłopo­ty, jed­nak ważniej­sze jest to, ja­kiej wiel­kości są rzeczo­ne kłopoty. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2015, 20:15

Nig­dy nie możemy po­wie­dzieć, że ko­goś zna­my na wy­lot, po­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2015, 14:15

Naj­bliżsi są zarówno naszą siłą jak i słabością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lipca 2015, 22:23

Gdy na uli­cach otacza mnie całko­wita ciem­ność, za­miast się bać, czuję się dziw­nie bezpiecznie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2015, 20:50

Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 maja 2015, 21:51

To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 kwietnia 2015, 13:21

Ig­no­ran­cja błogosławieństwem, a chęć wie­dzy może być bo­les­na, cza­sami na­wet zabójcza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2015, 20:25

Gdy­by wszys­cy by­liby nor­malni, bez od­ro­biny sza­leństwa czy dzi­waczności w oso­bowości, świat byłby nudny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2015, 19:59

Często rzeczy oczy­wis­te jest trud­niej zauważyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 stycznia 2015, 13:14

To nie tak, że nie lu­bię ludzi, po pros­tu ich unikam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2015, 15:16
Zeszyty
  • Równoważnia świata – Bo wszys­tkie praw­dy kiedyś się równo­ważą, nie ważne jak bar­dzo są ab­surdal­ne.

  • Veriet – Zeszyt to zeszyt

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Emmalice

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 lipca 2015, 21:05Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Każdy w większej lub [...]

31 lipca 2015, 20:33Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy w większej lub [...]

31 lipca 2015, 20:29Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie możemy po­wie­dzieć, [...]

31 lipca 2015, 20:15Emmalice do­dał no­wy tek­st Każdy w większej lub [...]

31 lipca 2015, 20:14Emmalice sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie możemy po­wie­dzieć, [...]

29 lipca 2015, 00:07niskober sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie możemy po­wie­dzieć, [...]

28 lipca 2015, 15:14Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie możemy po­wie­dzieć, [...]

28 lipca 2015, 14:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie możemy po­wie­dzieć, [...]

28 lipca 2015, 14:15Emmalice do­dał no­wy tek­st Nigdy nie możemy po­wie­dzieć, [...]

27 lipca 2015, 22:32Cris sko­men­to­wał tek­st Najbliżsi są zarówno naszą [...]